Vår politik | Sverigedemokraterna i Härnösand

Vår politik

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

I kommunpolitiken kommer vi samarbeta med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges företräde.

KOMMUNSTYRELSEN
Härnösands kommunstyrelse ska arbeta för att övergripande och viktiga frågor skall föregås av folkomröstningar.
Diskriminering och rasism skall motarbetas i alla dess former och att jämställt bemötande av kvinnor, i kommunens tjänst eller som gäst, ej är tillåts särbehandlas.
Minska kostnaderna för invandringen genom att kommunen säger upp avtalet med migrationsverket.
Kommunen skall hushålla väl med de ekonomiska resurserna och långsiktigt verka för budget i balans med ett överskottsmål för framtida investeringar.

BOSTAD FÖRST
Härnösands kommun ska införa ”Bostad först” i projektform för att på ett kostnadseffektivt och medmänskligt sätt verka för att öka utslagnas möjlighet att återinträda i samhällsgemenskapen.

ÄLDREOMSORGEN
Härnösands kommun ska planera och genomföra ombyggnation och nybyggnad av boenden som motsvarar dagen behov och verka för att äldre även vid sjukdom ska kunna leva gemensamt och icke åtskilda, på det sätt som idag sker när den enes vårdbehov innebär att de tvingas separera. Detta är omänskligt.

MATPRODUKTION
Härnösands kommun ska köpa in råvaror av högsta möjliga kvalité, närproducerat som så långt det går är fria från gifter och tillsatser samt för importerade varor är rättvise och krav märkta.
Den mat som serveras ska tillagas i anslutning till den plats där maten serveras för att uppnå högt näringsvärde samt fräschhet med god smak.

TRYGGHET I SAMHÄLLET
Härnösands kommun ska verka för att ge medborgarna en ökad trygghet i samhället.
Kameraövervakning för utsatta områden, oavsett det gäller lokaler eller allmän plats.
Syftet är preventivt, men om det inte i första hand ger resultat kan denna åtgärd ge polisen och allmänheten verktyg för att öka uppklarande graden i händelse av brott.
Vi vill att det skall finnas kvarterspoliser, för att ha mer synlig polis.
Härnösands kommun ska verka för en god samverkan med brottsförebyggande föreningar.
Härnösands kommun ska följa upp omorganisationen av hemvården och se över hur de handikappades rättighet tillgodoses, samt därtill även organisationen för godemän och förvaltare där deras arbete tillåts granskning mer noga än vad som idag sker.

FRAMTIDSFRÅGOR
Härnösands kommun ska utveckla hamnen och förbättra fritidsbåtslivet förutsättningar att växa som turistnäring. Kommunen ska utarbeta en handlingsplan i samverkan med näringslivet.
Härnösands kommun ska verka för utbyggnad och effektivisering av järnvägsförbindelser mellan betydelsefulla knutpunkter i regionen för en utökat arbetsmarknad med flexiblare boende.

SATSA PÅ FÖRENINGSLIVET
Föreningslivet är en viktig del av en väl fungerande kommun. Därför är det viktigt att kommunen avsätter tillräckliga resurser till föreningar som ökar sammanhållningen i kommunen, så väl för ungdomar, äldre, personer som lider av psykisk ohälsa och funktionshindrade.

LANDSBYGD
Vi vill värna det småskaliga jordbruket. Redan idag kan man med tydliga upphandlingar fokusera på lokalt producerad mat, flera kommuner använder sig av miljöstyrningsrådets rekommendationer.
Företag på landsbygden måste ges möjlighet att överleva och expandera. Vi måste skapa de förutsättningar som krävs för att företag ska kunna växa på egen hand även i landsbygden.
Vi tror på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik som skapar de optimala förutsättningarna. Partiet på riksnivå erbjuder detta med förslaget om ett Landsbygdslyft som vi tror kan skapa 25.000 nya jobb på Sveriges landsbygd där 1,4 miljoner svenskar idag bor och verkar. Landsbygden erbjuder fantastiska möjligheter för en växande turistnäring och företagande i stort. Förutom ökade satsningar på väg och järnväg krävs bredband även på landsbygden samt ett bättre företagsklimat.

NEJ TILL VINDKRAFT
Svensk elproduktion har under flera decennier varit både effektiv och miljövänlig. Bullret från vindkraften kan upplevas som störande för närboende, vindkraften påverkar djurlivet negativt och den kan på vintertid i form av iskastning vara direkt livsfarlig. Vi måste värna om vår natur och inte förstöra den unika landskapsbild vår kommun har att erbjuda. Därför säger vi nej till nyetablering av vindkraftverk i Härnösands kommun.

KOLLEKTIVTRAFIK
Vi ser det som viktigt att det finns väl utbyggda kommunikationer i kommunen, till rimliga priser, som underlättar för arbetspendling. Vill att kommunen skall ansluta sig till SD i Sundsvalls förslag om att införa ett månadskort för ungdomar till en kostnad av 100kr och ett månadskort för vuxna för maximalt 500kr. För att stärka den regionala sammanhållningen ser vi gärna en utveckling som gör att dessa periodkort i takt med att andra kommuner inför detta också gör att det gäller inom hela länet. Pensionärer skall erbjudas gratis buss med stadstrafiken dygnets alla timmar.

BARN- OCH UTBILDNING
Barnomsorg skall erbjudas alla tider på dygnet och kommunen skall under alla omständigheter möta den efterfrågan som finns. Nattdagis skall erbjudas och kommunen skall säkerställa att kommunen möter den efterfråga som finns. Barngrupperna i förskolan skall vara så små som möjligt för att alla barn skall känna sig sedda och inte hamna utanför.
Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill se krafttag mot mobbing, flytta mobbarna – inte offren, och fler vuxna i skolan som kan stödja elever med extra behov. Skolmaten måste hålla hög kvalité för att barnen ska orka.
Kunskap måste värderas högre och utbildningen måste utgå från behov. Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen.
Oberoende av var man är född eller var man bor ska erbjudas en bra utbildning. Skolan är ett av våra viktigaste prioritetsområden och vi kommer motsätta oss all form av nedskärning inom skolans verksamhet.
Ungdomsgårdar är viktiga gemenskapsplatser för unga. Vi tror på ungdomarnas egna kreativitet och vi tror att kommunen tillsammans med föreningar och eldsjälar kan driva både en och flera ungdomsaktiviteter.

Valplattform för Sverigedemokraterna i Härnösand 2014

Här kan du ta del av vårt kommunpolitiska program (från 2010).